Licenční podmínky

I. DEFINICE POJMŮ

Smlouvou o poskytování služby (nebo jenom „smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování služby uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto podmínky.

Poskytovatelem služby je obchodní společnost Management D2A s.r.o., IČ 06753485.

Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá služby nebo jinak prostřednictvím webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s poskytovatelem.

Službou se rozumí plnění poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k jedné nebo více webovým aplikacím.

Webovou aplikací (nebo jen „aplikací“) se rozumí webové aplikace pro zobrazování webových stránek uživatele a podobně.

Obsahem poskytovatele se rozumí především souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané poskytovatelem jako součást služby, která vytvářejí funkční rámec Služby a její náplň.

Obsahem uživatele se rozumí především veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané uživatelem v souvislosti s užíváním služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že obsah uživatele neporušuje práva třetích osob, a to především autorských.

Obsah služby představuje obsah poskytovatele a obsah uživatele.

Registrátorem DNS se rozumí obchodní společnost ACTIVE 24, s.r.o., IČ 25115804 nebo (forpsi) INTERNET CZ, a.s., IČ 26043319.

Webhostingem se rozumí poskytnutí prostoru na serverech poskytovatele pro provoz internetových stránek na doméně 2. řádu nebo na subdoméně na serveru poskytovatele nebo na serverech registrátora DNS. Detailní informace vztahující se k webhostingu jsou uvedeny na internetové stránce poskytovatele d2a.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit.

Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito podmínkami.

II. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Služba je poskytovatelem poskytována uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za službu.

 1. Uživatel bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22:00 do 05:00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění služby.
 3. Provedením registrace nebo nákupu uživatel prohlašuje a dále se zavazuj, že:
 • nebude používat službu v rozporu s právními předpisy
 • se před zahájením užívání služby důkladně seznámil s podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat službu používat pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou a těmito podmínkami, s oprávněnými zájmy poskytovatele a s obecně uznávanými obchodními zvyklostmi používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet,
 • pro přístup ke službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,
 • zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službě, především tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
 • nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se ani nepokusí narušit stabilitu, chod nebo data služby,
 • bude při užívání služby respektovat práva poskytovatele a třetích osob, především při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,
 • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo službu (nebo sítě a servery připojené ke službě).
 1. Nebude vyvolávat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.).
 2. Uživateli se výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah uživatele, který:
 • porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,
 • naplňuje nekalosoutěžní jednání,
 • podněcuje nebo směřuje k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele,
 • svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporuje nebo podněcuje ke zneužívání takových látek,
 • vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
 • hanobí některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
 • podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
 • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
 • umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
 • obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, především poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť či zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
 • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
 • je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
 1. Pokud Uživatel poruší čl. 4 nebo 5, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo služby omezit. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel neodpovídá za obsah uživatele (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

III. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Licence k přístupu a užívání některé z webových aplikací (licence k službě) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.
 2. Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám.
 3. Veškerá práva k obsahu služby (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele a dodavatelů Poskytovatele není-li výslovně uvedeno jinak. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z webových aplikací.
 4. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód webových aplikací nebo jejich částí.
 5. Uživatel není oprávněn využívat službu k účelům odporujícím smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí aplikace využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem.
 6. Obsah webového rozhraní, webový obsah, který se službou souvisí, a související tištěné materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní, je chráněn právem duševního vlastnictví poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu smlouvy. Především je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.
 7. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním služby užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele s výjimkou ujednání při partnerství v provizním systému.

IV. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Výše ceny za službu je stanovena u poskytovatele na adrese d2a.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit výši ceny.
 2. Úhrada za službu se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí službu předem na základě (zálohové) faktury vystavené poskytovatelem dle zvoleného balíčku a se splatností sedm (7) kalendářních dní (není-li dohodnuto jinak).
 3. Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail uživatele. Daňový doklad vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet poskytovatele.
 4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování služby v rozsahu, ve kterém je uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli v souvislosti s užíváním dané služby, ačkoliv byl k úhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně sedm (7) dní.
 5. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit poskytovateli v souvislosti s užíváním služby, se uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Cenu služby hradí uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při objednávce služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány atp.).
 7. Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování služby.
 8. Poskytovatel může poskytnout uživateli slevy a bonusy z ceny.

V. DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Uživatel není oprávněn WordPress šablonu zpřístupnit jakýmkoli způsobem třetím osobám.
 2. Uživatel dále především není oprávněn využívat WordPress šablonu k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám smluvního vztahu s poskytovatelem nebo právním předpisům.
 3. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat Uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony bezplatně po dobu prvního roku od zahájení služby. Po uplynutí této doby může poskytovatel zajišťovat uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony na základě zvláštní smlouvy za cenu stanovenou ceníkem aktuálním v době uzavření takovéto zvláštní smlouvy. Součástí takovéto smlouvy jsou i tyto podmínky s tím, že se jejich ustanovení na tuto smlouvu použijí přiměřeně s ohledem na charakter poskytované služby (tj. především možnost podpory na e-mailu poskytovatele či prostřednictvím jeho kontaktního formuláře).
 4. Poskytovatel uživateli neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu, která uživateli vznikne v souvislosti s využívání Služby.

VI. WEBHOSTING

 1. V případě prodlení s úhradou ceny za služby bude po uplynutí dodatečné lhůty 7 dní po splatnosti faktury poskytování služby ukončeno.
 2. Uživatel nemá přístup na FTP server ani do databáze poskytovatele.
 3. Webhosting je provozován na sdílených serverech, tj. na takových, kde jsou poskytovány služby zároveň více uživatelům. Může tak docházet k přechodnému zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu vytížení serveru jinými uživateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za přechodné zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb v důsledku výše uvedeného.
 4. Prostor pro www stránky Uživatele je omezený na velikost 300 MB. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen až na 5 GB za cenu na základě vzájemné dohody. V případě překročení limitu využívaného prostoru poskytovatel vyzve uživatele k neprodlenému ukončení využívání prostoru nad povolený rámec a stanoví k tomuto přiměřenou lhůtu. Jestliže uživatel ani na tuto výzvu nenapraví toto porušení své povinnosti, je poskytovatel oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu vzniklé škody.
 5. V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu veřejný odkaz. Uživatel není oprávněn užít hostovaný web jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných webových prezentací.
 6. Data webhostingu je poskytovatel povinen nejméně jednou týdně zálohovat. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby poskytovány. Uživatel je oprávněn požadovat po poskytovateli obnovu dat ze záloh, které však archivuje maximálně 14 dní. V případě, že ztráta dat nebyla způsobena poskytovatelem, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku poskytovatele.
 7. Uživatel především není oprávněn umisťovat na server poskytovatele či jinak třetím osobám zpřístupňovat obsah, který především porušuje práva duševního vlastnictví, vykazuje znaky nekalosoutěžního jednání, nebo který je jinak v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Poskytovatel neodpovídá za obsah uživatele, který uživatel umístí na server poskytovatele. Uživatel nese odpovědnost za veškerou způsobenou újmu v případě porušení své povinnosti, týkající se právní či jiné závadnosti umisťovaného obsahu.

VII. DOMÉNOVÉ SLUŽBY

Doménovými službami se rozumí zprostředkování nákupu domény prostřednictvím externích dodavatelů – registrátorů DNS, a následné podpory nebo poskytnutí domény 3. řádu na serveru poskytovatele. Uživatel při zřízení domény přes doménového registrátora DNS souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora. Domény 2. řádu, registrované přes poskytovatele, budou vedeny na účtu registrátora DNS. Jako držitel domény bude u domény uveden uživatel. V případě žádosti ze strany uživatele může poskytovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu a dát ji do přímé správy držitele za předpokladu, že tato možnost ze strany registrátora DNS v době žádosti uživatele existuje. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období užívání domény.

Doménový název, který uživatel požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky nebo prostým nakoupením na e-shopu.

 1. Objednaná doména bude uživateli předána k registraci až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku doménového registrátora a ceny služby poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Objednáním nebo zaplacením objednávky zprostředkování registrace domény nevzniká uživateli nárok na dané doménové jméno. Tento vzniká až po skutečném provedení registrace a jejím potvrzení osobou, zajišťující danou doménu. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že:
 • příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu,
 • doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci a název není žádný způsobem blokován, rezervován, či zakázán,
 • žadatel o registraci splnil všechny podmínky dané příslušným registrem, a
 • příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí, a
 • budou zaplaceny všechny poplatky doménového registrátora a ceny služby poskytovatele.
 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy bez jeho viny nemohla být registrace domény řádně provedena a dokončena.
 2. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény ze strany uživatele smlouva do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu domény zaniká. Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené ceny služby v případě, že nákup domény nemohl být proveden z důvodů, jež nejsou na straně poskytovatele (tj. především v případě, že registrace domény nemohla být provedena z důvodu, že doménový název je již využívaný jiným subjektem, nebo registr registraci nepovolil z jiných důvodů, za které poskytovatel nenese odpovědnost).
 3. Uživatel je po zakoupení domény jejím vlastníkem. Poskytovatel vystupuje pouze jako prostředník při registraci domény a její technické podpoře. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že nedojde k obnovení domény, a to z jakýchkoli důvodů (především neuhrazení ceny za prodloužení platnosti domény apod.).
 4. Smlouva o doménových službách se uzavírá na dobu trvání jednoho roku a je nutné ji obnovovat a hradit cenu za prodloužení platnosti domény.

VIII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Použití služby je na vlastní riziko uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití služby či webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za službu.
 2. Poskytovatel dále uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu, či v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
 3. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení služby užívané uživatelem způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného poskytovatelem pro chod služby).
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání webového rozhraní a služeb nesmí uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a službu a užívat webové rozhraní či službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky rozšiřují a upřesňují všeobecné obchodní podmínky uvedené na adrese http://d2a.cz/obchodni-podminky/.
 2. Je-li některé výše uvedené ustanovení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Olomouci 1.6.2018.