Pár základních pojmů z online marketingu

Když v SEO použijete správná KW, může se vám snížit CPC a PNO a konverzní poměr se může zvyšovat. Že jsou pro vás některé zkratky z oblasti online marketingu neznámé? Stručné vystvělení několika nejpoužívanějších najdete níže.

4P

Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (distribuce). Je jedním ze základních marketingových nástrojů.

A/B testování

Cílem testu je zjistit, která ze stránek nám přináší více konverzí. Firma tedy vytvoří dvě stránky, přičemž některým uživatelům se zobrazí jedna varianta a některým druhá. Po celou dobu se měří, ze které stránky je dosahováno více konverzí, tedy například odeslání formuláře nebo mailu.

CPC

Cost per Click. Souvisí s online marketingem, převážně PPC. Jedná se o cenu za jeden proklik.

CTA

Call to Action, neboli výzva k akci. Pokud chcete, aby návštěvník vašeho webu něco udělal, musíte mu to říct. To se většinou dělá pomocí tlačítka s požadovaným proklikem. Může to být vložení produktu do košíku, vytočení telefonního čísla, odeslání formuláře a podobně.

CTR

Click Through Rate, neboli míra prokliku. Úzce souvisí s placenou reklamou. Ukazuje, kolik uživatelů, kterým se reklama zobrazila, na ni kliklo.

Konverze

Cíl, který chceme, aby návštěvník webu udělal. Může se opět jednat o vložení produktu do košíku, odeslání formuláře, vytočení telefonního čísla… Konverzní poměr je podíl konverzí na celkovém množství návštěv webu.

KW

Keyword neboli klíčové slovo. Slovo, které souvisí s produktem, značkou nebo webem. Jeden z hlavních faktorů v SEO.

PNO

Podíl nákladů na obratu. Ukazuje, kolik procent obratu bylo vynaloženo na reklamu. Hodnota PNO by nikdy neměla přesahovat marži.

PPC

Pay per Click. Používá se u placené reklamy ve vyhledávání a na bannerech, platí se za proklik, ne za zobrazení nebo konverzi. Dá se rychle spustit, jednoduše optimalizovat a dobře měřit.

STDC

See, Think, Do, Care neboli prohlížet, myslet, jednat, pečovat. Model používaný k vylepšení marketingové komunikace, který rozděluje zákazníky podle fáze jejich nákupního procesu.

SEO

Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače. Použití co nejlepší kombinace on-page a off-page faktorů, aby byl web na co nejvyšších pozicích ve vyhledávání.

SWOT

Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. Analyzuje silné a slabé stránky z interního prostředí firmy a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Tato analýza poskytuje stručné a přehledné informace o firmě a jejích možnostech na trhu.

USP

Unique Selling Proposition. Jedinečná vlastnost produktu či značky, který ho odlišuje od konkurenčních produktů.

UX

User Experience neboli uživatelská zkušenost. Je to metoda na tvorbu webových stránek a aplikací. Správný web by měl být funkční, přehledný, aby uživatelé našli to, co potřebují.

Přejeme vám co nejvyšší konverzní poměr, co nejnižší PNO a co nejjedinečnější USP!